Algemene voorwaardenAanmelding:
Dit kan alleen via het aanmeldingsformulier op deze website, waarna de aanmelder een bevestiging via het opgegeven e-mailadres zal ontvangen. Indien er sprake is van een minderjarige aanmelder, dient de inschrijving en de betaling te geschieden door de ouders / verzorgers.


Aanmeldlijst en Deelnemerslijst:
Huidige deelnemers hebben voorrang om geplaatst te worden bij de eerstvolgende serie lessen van dezelfde of een daaraan gekoppelde vervolgcursus. Echter, deze voorrangsregeling loopt zonder waarschuwing telkens 1 maand voor de eerste lesdag van elke nieuwe cursus af. Vanaf dat moment worden aanmelders, ongeacht of ze al eerder deelnemer zijn geweest, op volgorde van hun inschrijving op de aanmeldlijst van de gekozen cursus geplaatst.


Betaling:
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een op naam gestelde factuur (alle genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW  Het bedrag kan ook  in termijnen worden betaald. De aantal maandelijkse termijnen is afhankelijk van de looptijd cursus. Let op tijdig inschrijven, want de plaatsing op de deelnemerslijst gaat op volgorde van binnenkomst. Een week voor aanvangst datum is annulering door de cursist niet meer mogelijk.


Plaatsing:
De cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Echter, bij meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden kan in overleg tot extra cursusdata worden besloten. In het geval dat de cursus bij onvoldoende aanmeldingen geen doorgang kan vinden, wordt dit direct na de sluitingsdatum bekend gemaakt en zal het eventueel al betaalde geld worden gerestitueerd.


Cursusverloop:
Tijdens de vakanties van het basisonderwijs en op officiële feest- en rouwdagen vinden in principe geen lessen plaats. De vastgestelde lesdata en lesuren zullen tijdig worden aangegeven in onze bevestigingsbrief. Als de cursist een les mist, kan deze wel worden ingehaald maar alleen in de zelfde sessie van zijn/haar cursus periode. Een gemiste les zal niet worden gerestitueerd. Bij ziekte of andere overmachtsituatie van de docent wordt de betreffende les geannuleerd en op een andere datum gegeven. Cursisten worden per altijd per mail of telefonisch over wijzigingen geïnformeerd.


Materialen:
Tenzij bij de cursusbeschrijving anders is aangegeven worden de benodigde basismaterialen door de docent ter beschikking gesteld. Als de cursist ervoor kiest om met andere materialen te werken, dan kan dat alleen in overleg en dienen deze zelf te worden aangeschaft. Alleen de door de cursist gemaakte werken mogen naar huis worden meegenomen, de overige door de docent ter beschikking gestelde materialen blijven op de cursuslocatie achter. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van geschikte werkkleding. De docent zorgt voor een kopje  koffie/ thee.


Veiligheid:
Belangrijk onderdeel van de lesstof gaat over het veilig omgaan met en toepassen van diverse materialen en grondstoffen, die bij onoordeelkundig gebruik mogelijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. De cursisten krijgen hiervoor uitdrukkelijke instructies aangereikt. Hoe dan ook zijn en blijven zij zelf volledig verantwoordelijk voor een juiste omgang met de materialen en grondstoffen. De cursusleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade aan goederen en gezondheid. 


Cursuslocatie/ parkeren :
Voor cursisten die met de auto komen geldt in het algemeen overal bij onze leslokaties gratis parkeren. Bij leslokatie Lelystad is alleen betaald  parkeren mogelijk u dient zelf voor de parkeerkosten te zorgen. Elke cursusruimte is rookvrij en er een toilet voor gezamenlijk gebruik aanwezig.


Aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor al dan niet opzettelijke schades aan of verlies of diefstal van door de cursist of anderen naar de cursuslocatie meegenomen en eventueel daar achtergelaten eigendommen is uitgesloten.De cursusleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade aan goederen en gezondheid. Cursisten die verantwoordelijk zijn voor het al dan niet opzettelijk beschadigen of zoek raken van zaken van mede-cursisten, de cursusleiding of andere gebruikers van het pand waarin de cursus plaats vindt zijn schadeplichtig en kunnen door de cursusleiding aansprakelijk worden gesteld.Cursisten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent geen eigendommen van de cursusleiding of andere gebruikers uit de cursusruimte meenemen.


Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.