Algemene voorwaarden

 

Kunstacademie te Wildt BV   hoofdvestiging : Oudste Poorstraat 4 in 's-Heerenberg    

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen de Kunstacademie te Wildt,BV een particuliere schilder en teken school gevestigd te 's-Heerenberg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08091033, hierna te noemen: Kunstacademie te Wildt BV , en een Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Kunstacademie te Wildt BV verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen en trainingen in het open aanbod van de Kunstacademie waarvoor men zich individueel bij de Kunstacademie kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Kunstacademie voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.

 

Intellectueel eigendom

Het is de deelnemer niet toegestaan om al het leermateriaal, documenten, het draaiboek, geleerde technieken etc. wordt verstrekt en opgedaan te kopiëren, te verspreiden of in eigen beheer identiek uit te voeren of aan te bieden. De geleerde technieken zowel theorie als in praktijk zijn alleen voor u eigen gebruik bestemt en niet voor derden. Het is niet toegestaan dat u de praktijk en/of  theorie lessen van Kunstacademie te Wildt BV door geeft aan derden door middel van cursussen en workshops. Op alle lesmateriaal en haar technieken dat door de academie is verstrekt rust auteursrecht en copyrights en mag uitsluitend voor eigen gebruik aangewend worden. Mag niet zonder toestemming van Kunstacademie te Wildt BV aan derden worden verstrekt.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Alle deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, dat wil zeggen alle informatie waarvan zij tijdens het deelnemen aan trainingen, cursussen en opleidingen kennisnemen. Ook de inhoud van de trainingen, cursussen en opleidingen mogen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Veiligheid

De deelnemer verplicht zich om gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die gelden op de locatie van de training, in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en naar elkaar verwacht.

 

Video of geluidsopnames

Het is niet toegestaan om video of geluidsopnames te maken tijdens de bijeenkomsten. Het maken van foto’s is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en in overleg met de docent.

 

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het genereren van deelnemers- en presentielijsten en facturatie. Indien u zich via de website opgegeven heeft voor onze nieuwsbrief en u wenst deze niet meer te ontvangen, dan kunt u ons mailen of uzelf uitschrijven via de ‘unsubscribe’ button onderaan de nieuwsbrief.

 

Offertes en aanbiedingen

Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, eventueel inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen, cursussen, trainingen met open inschrijving 

 • De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier via de website.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling via de website, stuurt de Kunstacademie een bevestiging van inschrijving  per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats.
 • De bevestiging en wijze van betaling factuur of via automatische incasso termijnen wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van de Kunstacademie zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. De Kunstacademie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Kunstacademie daaraan niet gebonden. De Kunstacademie zal in dat geval, indien de Kunstacademie dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de Kunstacademie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> door de Kunstacademie te Wildt Bv

De Kunstacademie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen (een cursus, training of opleiding) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van de Kunstacademie onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training. Het minimum aantal deelnemers is door de Kunstacademie gesteld op 8 deelnemers per cursus.
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst de Kunstacademie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van de Kunstacademie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • er (onvoorziene) omstandigheden zijn aan de zijde van de Kunstacademie waardoor voortzetting van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van de Kunstacademie gevergd kan worden.

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens de Kunstacademie niet is nagekomen, is de Kunstacademie gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren.

 

Door de Opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, bij online inschrijving via de website van de Kunstacademie
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Kunstacademie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en de Kunstacademie kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan de Kunstacademie niet de volledige prijs verschuldigd.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Kunstacademie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Kunstacademie van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht
Bij uitval van een docent door overmacht zal de Kunstacademie zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Kunstacademie zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. Eventuele extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn – na wederzijdse toestemming – voor de Systeem Academie. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever. Gedurende de periode dat de Kunstacademie door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij niet in verzuim.

 

Verzuim

Het voortijdig onderbreken van de lessen geeft u geen recht tot restitutie van de cursusgelden. Bij  betaling in termijnen lopen de cursusgelden door tot dat de cursusgelden zijn voldaan. Gemiste lessen in een cursus kan in overleg met docent ingehaald worden. Dit uitsluitend in de les periode waar men zich op dat moment in bevindt. De lessen kunnen niet ingehaald worden na uw cursusperiode. Met uitzondering van ziekte of ernstige familie omstandigheden dat deelnemer niet in staat is om de lessen te kunnen volgen dan kunt u in overleg de resterende cursuslessen  inhalen in het volgend cursusjaar .

 

 

Betaling en incassokosten
De Kunstcademie factureert binnen twee weken na aanmelding. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Kunstacademie gerechtigd de overeenkomst van inschrijving te annuleren en de vrijgekomen plek aan een andere deelnemer te geven.

 

Beperking aansprakelijkheid

De Kunstacademie is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Kunsta cademie of door haar ingeschakelde derden. De Kunstacademie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat de Kunstacademie nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is de Kunstacademie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door de Kunstacademie in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

 

Geschillen

De Kunstacademie hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een klacht indienen bij de Kunstacademie (info@paint-online.nl).